Terms and Conditions
Anexa nr. 1. Termenii şi condiţiile generale privind furnizarea serviciilor
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Beneficiarul – Clientul căruia îi sunt furnizate serviciile.
1.2. COMBRIDGE S.R.L. (în cele ce urmează COMBRIDGE/Furnizor)

2. DEFINIŢII

2.1. În prezentul contract, termenii de mai jos vor fi folosiţi cu următoarele sensuri:
2.2. Contract – prezentul Contract dintre COMBRIDGE şi Beneficiar incluzând şi anexele acestuia;
2.3. Data de începere – înseamnă prima dată de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii oferite de COMBRIDGE, prin reţeaua proprie sau a partenerilor, consemnată în Procesul verbal de punere în funcţiune a serviciului, dacă nu se convine altfel; de la această dată se începe facturarea serviciilor furnizate;
2.4. Echipament – reprezintă echipamentul prin intermediul căruia Beneficiarul utilizează Serviciul şi poate fi proprietatea COMBRIDGE (sau a partenerilor acesteia) şi comercializat sau predat în custodie Beneficiarului sau poate fi proprietatea Beneficiarului (în această situatie se poate utiliza doar cu acceptul COMBRIDGE);
2.5. Frauda Beneficiarului - orice acțiune sau inacțiune a Beneficiarului: (i) care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale, cu intenția de a produce fie Furnizorului, fie unui terț a unui prejudiciu de orice natură sau de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau(ii) care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj;
2.6. Procesul verbal de punere în funcţiune a serviciului – documentul semnat de ambele părți prin care se confirmă punerea în functiune a Serviciului și prezintă detaliat parametrii tehnici de interconectare şi indică conformitatea cu serviciul contractat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5;
2.7. Punct de conectare – înseamnă punctul de interconectare dintre COMBRIDGE sau partenerii acestuia şi Beneficiar;
2.8. Punctul terminal - înseamnă o locaţie definită în Anexa nr. 3, în care se instalează un echipamente de telecomunicaţie aparţinând oricăreia dintre parti și se pune în funcțiune serviciul. Este specificat prin adresă ( localitate, clădire, etaj, şi cameră);
2.9. Serviciu – serviciul care face obiectul prezentului Contract, prevăzut la articolul 3.1 din prezenta Anexă și în Anexele nr. 2 și 3;
2.10. Tarife de utilizare a serviciului – înseamnă taxele plătibile de către Beneficiar pentru utilizarea Serviciului, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 3;
2.11. Termenul inițial al Contractului/Serviciului – durata inițială a Contractului/Serviciului, de la data intrării acestuia în vigoare/data de începere până la data prelungirii Serviciului/Contractului cu un alt termen;
2.12. Prelungirea tacită a Contractului/Serviciului - la expirarea termenului ințial, în cazul în care nici una dintre părți nu comunică celeilalte părți intenția sa de încetare a Contractului/Serviciului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea Termenului inițial, Contractul/Serviciul se prelungește tacit pentru perioade succesive egale cu Termenul inițial, nefiind necesară nici o altă formalitate;
2.13. SLA (Service Level Agreement) reprezintă nivelul serviciilor pe care Furnizorul îl oferă Beneficiarului, pe baza unor parametri măsurabili, conform Anexei nr. 4 la Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea următoarelor servicii:

 • Acces internet
 • MPLS L3 VPN Basic
 • MPLS L3 VPN Bronze
 • MPLS L3 VPN Silver
 • MPLS L3 VPN Gold
 • MPLS L3 VPN Premium
 • Transport date Layer 2
 • Administrare firewall
 • Acces remote
 • Telefonie SIP USER
 • Telefonie SIP TRUNK
 • Telefonie ISDN
 • Pachete hosting
 • Servere virtuale private (VPS)

3.2. Prezentul contract nu include furnizarea de servicii de configurare şi/sau administrare a reţelei locale pentru Beneficiar.

4. OBLIGAŢIILE COMBRIDGE
 • 4.1. Să stabilească circuitele la Punctele de Conectare
 • 4.2. Să furnizeze Serviciul, de la data prevăzută în Anexa nr. 5;
 • 4.3. Să asigure continuitatea serviciilor oferite Beneficiarului, în condiţii de lucru continue pentru întreaga perioadă contractuală, după cum este menţionat în Anexe, conform SLA convenit;
 • 4.4. În cazul nefunctionalității serviciului, COMBRIDGE va remedia eventualele defecțiuni reclamate de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4, cu condiția îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligațiilor contractuale;
 • 4.5. Termenul de remediere a defectiunilor reclamate poate fi depășit dacă defectiunile reclamate sunt generate de oricare din următoarele cauze:
  • acțiuni sau omisiuni ale Beneficiarului, angajaților acestuia sau terților angajați de către Beneficiar;
  • inoperabilitatea retelelor terestre nationale și internaționale care asigură furnizarea unuia sau mai multor servicii;
  • întreruperi accidentale sau programate ale energiei electrice;
  • condiții atmosferice deosebite;
  • distrugeri, degradări, furturi, interventii neautorizate ale Beneficiarului sau ale altor persoane asupra echipamentelor, racordări frauduloase la rețeaua electrică;
  • neasigurarea accesului COMBRIDGE la echipamente;
  • utilizarea de către Beneficiar a unor echipamente necorespunzătoare;
  • activitatea de întreținere planificată a rețelelor;
  • suspendarea furnizării serviciilor cauzată de nerespectarea obligațiilor contractuale de către Beneficiar;
  • caz fortuit și de forță majoră
 • 4.6. COMBRIDGE poate refuza punerea în funcțiune a serviciului, dacă reţeaua proprie şi echipamentele Beneficiarului nu pot asigura condiţiile tehnice pentru furnizarea serviciilor şi/sau echipamentele necesită în prealabil obţinerea de avize, acorduri sau autorizaţii necesare, punerea în funcțiune a serviciului se va realiza după obţinerea acestora;
 • 4.7. Să facă dovada licenţelor, aprobărilor şi permisiunile necesare pentru furnizarea serviciilor din cadrul acestui Contract.
5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
 1. 5.1. Beneficiarul este răspunzător pentru preluarea serviciului furnizat de COMBRIDGE, la Punctul terminal;
 2. 5.2. Să semneze anexele la prezentul Contract;
 3. 5.3. Să achite contravaloarea serviciilor oferite de COMBRIDGE, conform celor stabilite prin prezentul Contract;
 4. 5.4. Să achite contravaloarea punerii în funcțiune a serviciului;
 5. 5.5. Să semnaleze către COMBRIDGE în cel mult 48 de ore orice defecţiune apărută, în caz contrar, COMBRIDGE nu răspunde de pierderile suferite de Beneficiar pentru nerespectarea acestei obligații;
 6. 5.6. Să semneze Procesul-verbal de predare -primire a echipamentelor proprietatea COMBRIGDE sau a partenerilor COMBRIDGE;
 7. 5.7. Să permită COMBRIDGE şi/sau partenerilor verificarea stării echipamentelor predate Beneficiarului, oricând aceasta o va solicita;
 8. 5.8. Să returneze către COMBRIDGE echipamentele proprietatea acesteia sau a partenerilor primite spre utilizare, atât la cererea COMBRIDGE, cât şi la încetarea contractului, indiferent de motivul încetării, pe baza de proces-verbal de predare-primire;
 9. 5.9. Să comunice COMBRIDGE orice modificare relevantă privind, în special, sediul social, denumirea, codul de înregistrare fiscală, reprezentanții legali. În caz contrar, COMBRIDGE nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor, conformitatea acestora cu realitatea sau pentru neactualizarea acestora de către Beneficiar.
 10. 5.10. Beneficiarul nu va aduce ajustări echipamentelor COMBRIDGE în COMBRIDGE, nu Ie va repara sau modifica, orice disfuncţionalitate fiind adusă în momentul constatării defecţiunii, la cunostinţa COMBRIDGE şi Ie va utiliza numai pentru scopul pentru care au fost proiectate, în caz contrar, va fi obligat la plata contravalorii reparaţiilor sau a echipamentelor, în cazul în care acestea nu mai pot fi reparate;
 11. 5.11. Obţinerea avizelor şi aprobărilor de la terţi, necesare instalării echipamentului și utilizării serviciului, cade în sarcina Beneficiarului;
 12. 5.12. Beneficiarul va permite efectuarea lucrărilor de revizie, întreținere și reparație a echipamentelor și va suporta costul acestor lucrări pentru echipamentele aflate în proprietatea sa;
 13. 5.13. Beneficiarul este obligat să anunțe în cel mai scurt timp COMBRIDGE, cu privire la aparitia unor defecțiuni ale echipamentelor, pierderea sau sustragerea acestora;
 14. 5.14. În cazul unor sesizări nefondate sau pentru intervenții din culpa Beneficiarului, COMBRIDGE este îndreptățită să solicite contravaloarea serviciilor prestate și a cheltuielilor de deplasare;
 15. 5.15. Beneficiarul va oferi condiții optime pentru furnizarea serviciilor și răspunde de menținerea locației în care se furnizează servicii în condiții optime, cu respectarea protecției muncii, a prevenirii accidentelor, a regulamentelor de pază și protecție a incendiilor în timpul instalării/dezinstalării serviciilor și remedierea defecțiunilor.
6. DURATA CONTRACTULUI. DURATA SERVCIULUI
 • 6.1. Contractul se încheie pe un termen initial de ______, începând de la data semnării acestuia de către reprezentanţii autorizati ai ambelor părţi, cu excepţia cazurilor când va înceta conform articolului 9.
 • 6.2. Fiecare Serviciu prevăzut în Anexa nr. 3, comandat în termenii şi condiţiile acestui contract (inclusiv serviciile comandate ulterior semnării prezentului Contract), este contractat pe un Termen inițial prevăzut în Anexa nr. 3 la Contract, începând de la data semnării procesului-verbal de punere în funcțiune a serviciului (Anexa nr. 5), de către reprezentanţii autorizati ai ambelor părţi, cu excepţia cazurilor când va înceta conform articolului 9.
 • 6.3. După expirarea termenului initial (menționat la punctele 6.1. si 6.2), Contractul/ Serviciul contractat se prelungeşte tacit, pe perioade succesive egale cu perioada pentru care a fost încheiat iniţial, excepţie făcând cazurile în care, cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea Contractului/Serviciului, una dintre părti primeşte din partea celeilalte o notificare scrisă de încetare a raporturilor contractuale sau a Serviciului.
 • 6.4. În cazul în care durata Serviciului va depăși durata contractului, contractul se va prelungi în mod automat, cu aceeași durată cu cea a Serviciului comandat.
7. FACTURAREA ŞI TERMENII DE PLATĂ
 • 7.1. Începând cu data de punere în funcțiune a Serviciului, dată care este prevăzută în Anexa nr. 5, Beneficiarul va plăti tariful de utilizare a serviciului proporţional cu numărul de zile rămase până la terminarea lunii în care a început serviciul (în sistem pro rata). Tariful de utilizare a serviciului se va calcula pe baza unei cote fracționare reprezentând numărul de zile în care s-a furnizat serviciul raportat la numărul total de zile ale lunii. COMBRIDGE va trimite factura către Beneficiar în primele 10 (zece) zile lucrătoare ale lunii, pentru luna în curs, în cazul serviciilor al căror tarif de utilizare este de tip abonament şi în primele 20 (douăzeci) de zile lucrătoare ale lunii, pentru luna precendentă, în cazul serviciilor ale căror tarif de utilizare este stabilit în funcție de traficul utilizat de Beneficiar.
 • 7.2. Tarifele de utilizare a serviciilor sunt stabilite în EURO, la cursul oficial al BNR din data emiterii facturii. Emiterea facturii se va face în LEI. Prețurile nu conțin TVA.
 • 7.3. Plata serviciilor se face în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
  Plata se consideră a fi făcută când suma corectă de bani, scutită şi liberă de orice taxe bancare, comisioane sau alte taxe, a fost primită în contul indicat de către COMBRIDGE
 • 7.4. Beneficiarul trebuie să notifice COMBRIDGE în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii facturii, dacă nu acceptă factura, în parte sau în totalitate, indicând şi cauza acestei respingeri. Necontestarea în acest termen a facturii reprezintă acceptarea necondiționată a sumelor facturate iar Beneficarul pierde dreptul de a contesta factura, recunoscând astfel ca valoarea facturată a serviciilor care fac obiectul contractului are caracter cert, lichid și exigibil. Suma care nu constituie obiectul disputei va fi plătită de Beneficiar în 15 de zile începând cu data emiterii facturii. În termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, Părţile vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă.
  Dacă Beneficiarul pretinde că nu a primit factura, acesta nu este exonerat de plata contravalorii serviciilor prestate. Facturile se transmit la:
    adresa: _________
    sau e-mail: _________
    sau fax: _________
 • 7.5. Beneficiarul va fi obligat să plătească penalităţi pentru sumele neplătite după data scadenţei, în valoare de 0,5% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare zilei de scadenţă şi până în ziua în care suma este primită. Suma plătită cu titlu de penalităţi va putea depăşi cuantumul sumei datorate.
 • 7.6. Facturile aferente costurilor serviciilor specificate în prezentul contract se vor emite lunar, urmând a fi expediate prin intermediul serviciilor poştale sau prin e-mail. În cazul în care Beneficiarul nu intră în posesia facturii, acesta nu va fi exonerat de la plata sumelor respective.
 • 7.7. Compensarea sumelor datorate între părţi poate fi făcută doar pentru sumele nedisputate.
8. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR, PUBLICITATE
 • 8.1. Părţile vor păstra confidenţialitatea şi nu vor divulga către terţe părţi informaţiile confidenţiale (respectiv secretele comerciale, know-how, tehnologiile, cunoştinţele sau informaţiile confidenţiale sau orice informaţii financiare sau comerciale ale celeilalte Părţi, sau în legătură cu aceasta, pe care această Parte ar putea primi sau obţine în formă scrisă, marcat cu “Confidenţial”) provenite de la oricare din ele în cursul derulării prezentului contract. Părţile vor păstra confidenţialitatea asupra conținutului contractului și a tuturor documentelor și acțiunilor privind executarea contractului, indiferent de natura acestora şi indiferent de suportul documentelor.
 • 8.2. Orice divulgare externă de informaţii se va efectua numai cu consimţământul scris, acordat în prealabil, de către partea de la care provine informaţia.
 • 8.3. Aceste restricţii vor fi aplicabile după expirarea sau încetarea acestui Contract, pe o perioadă de încă 1 (un) an, dar vor înceta să se mai aplice asupra informaţiilor sau cunoştinţelor trecute în domeniul public în mod corect, fără vina Părţii, asupra cărora există aceste restricţii, sau pe care oricare dintre Părţi le-a primit de la o a treia Parte, cu drept independent, de bună credinţă de a divulga acestea.
 • 8.4. Niciuna dintre Părţile prezente nu poate face anunţuri publice, da declaraţii sau comunicate de presă în legătură cu acest Contract, fără acordul în scris, prealabil al celeilalte Părţi.
 • 8.5. Părţile sunt libere să prezinte acest contract sau părţi ale acestuia autorităţilor care solicită acest lucru, conform unor obligațiilor legale.
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul Contract sau fiecare Serviciu în parte poate înceta astfel :

 • I. de către oricare dintre Părţi, în cazul în care oricare dintre Părţi este declarată în stare de insolvență sau faliment;
 • II. de către oricare dintre Părţi, în 30 (treizeci) de zile după notificarea în scris, în cazul în care oricare Parte nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţii pe baza acestui Contract şi aceasta situaţie nu este remediată în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea solicitării de la cealaltă Parte;
 • III. de către Beneficiar, dacă oricare dintre licenţele, aprobările sau permisiunile deţinute de către COMBRIDGE, conform articolului 10 de mai jos, este amendată sau încetează să fie validă şi nu este imediat înlocuită de o altă licenţă care conferă aceste drepturi, fără orice penalităţi pentru Beneficiar;
 • IV. de către oricare dintre părți, în urma unei notificări scrise transmisă în prealabil cu 5 (cinci) zile, cu privire la rezilierea în caz de forţă majoră (după cum este definit în Articolul 11), dacă acesta durează mai mult decât 10 (zece) zile;
 • V. dacă Beneficiarul reziliază Serviciul/Contractul înainte de termenul iniţial stabilit la punctele 6.1. și 6.2. din prezenta anexă, Beneficiarul va plăti către COMBRIDGE, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data la care solicită încetarea contractului, o taxă care va fi egală cu un procent de sută la sută (100%) din valoarea tarifelor de utilizare lunare pentru lunile rămase de la data rezilierii şi până la data expirării termenului iniţial;
 • VI. unilateral de către Furnizor, în cazul încălcării repetate de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute la Art. 7, sau în cazul în care Beneficiarul nu va accepta aplicarea unor noi tarife de utilizare a serviciului, fără notificare prealabilă şi fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată;
 • VII. la inițiativa Furnizorului, cu notificarea prealabilă a Beneficiarului, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către Beneficiar, în cazul în care furnizarea Serviciilor devine imposibilă (i) din punct de vedere tehnic, datorită încetării furnizării ofertei comerciale, (ii) din cauza unor restricții legale, (iii) din cauza modificărilor intervenite asupra drepturilor Furnizorului stabilite prin certificatul-tip de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice sau în licența de utilizare frecvențelor radio.
10. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
 • 10.1. Furnizorul poate suspenda sau restricționa accesul Beneficiarului la Servicii imediat, fără preaviz sau altă formalitate și fără drept la despăgubiri, în următoarele situații: (i) Beneficiarul nu a achitat integral factura la termen; (ii) Beneficiarul și-a încălcat oricare alte obligații contractuale sau condițiile de folosire a Serviciilor; (iii) în caz de Fraudă a Beneficiarului; (iv) în cazul în care acțiunile sau inacțiunile Beneficiarului pot determina un risc pentru Furnizor, (v) în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul Contract sau în lege.
 • 10.2. Reluarea prestării Serviciilor are loc în maxim 24 de ore de la data primirii de către Furnizor a dovezii efectuării plății de către Beneficiar a sumelor datorate.
 • 10.3. Suspendarea serviciului, la solicitarea Beneficiarului, se poate face numai cu acordul Furnizorului.
11. CONSECINŢELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI
 • 11.1. În cazul în care oricare dintre părţile semnatare reziliază prezentul contract, în conformitate cu articolul 9, de mai sus, amândouă părţi vor fi obligate să-şi plătească neîntârziat toate sumele restante scadente până la şi incluzând data de reziliere.
 • 11.2. La încetarea contractului sau a furnizării Serviciului la una sau mai multe locaţii, Beneficiarul va returna COMBRIDGE în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, toate echipamentele pe care acesta le-a instalat Beneficiarului pentru buna funcţionare a serviciului, la toate locaţiile sau doar la locaţiile pentru care serviciul nu mai este funcţional, echipamente specificate în Anexa nr. 5 şi care sunt proprietatea COMBRIDGE sau a partenerilor săi. Dacă la încetarea contractului, Beneficiarul nu returnează echipamentele către COMBRIDGE, acesta din urmă poate pretinde, iar Beneficiarul se obligă să achite cu titlu de despăgubire, o sumă de 500 EUR pentru fiecare zi de întârziere.
12. FORŢA MAJORĂ
 • 12.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
 • 12.2. Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunostinţă celeilalte părţi, apariţia cazului de forţă majoră, în maxim 48 de ore de la producere şi va remite acesteia confirmarea, printr-un certificat de confirmare emis de Camerei de Comerţ şi Industrie privind existenţa cazului de forţă majoră în termen .
 • 12.3. Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 (zece) zile, părţile se vor întâlni pentru a decide condiţiile continuării contractului sau încetarea acestuia. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră.
13. LICENŢE
 • 13.1. Prezentul contract este condiţionat de obţinerea şi păstrarea tuturor licenţelor, aprobărilor şi permisiunilor necesare în legătură cu furnizarea Serviciului, incluzând (fără a prejudicia generalitatea celor precedente) şi operarea Echipamentelor.
 • 13.2. COMBRIDGE îşi asumă răspunderea pentru obţinerea tuturor licenţelor, aprobărilor şi a altor autorizaţii cerute de legislatia locală, naţională sau internaţională şi se va conforma cu acestea, pentru ca COMBRIDGE să-şi poată îndeplini obligaţiile contractuale.
14. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 • 14.1. COMBRIDGE nu este în niciun fel răspunzătoare pentru pierderile directe sau indirecte, pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Beneficiarului sau ale terţilor.
 • 14.2. Beneficiarul va folosi Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului şi ale legislaţiei în vigoare. În acest sens, Beneficiarului îi este interzis fără a se limita la, interceptarea, monitorizarea, ştergerea, distrugerea sau modificarea oricărei comunicări care nu îi este destinată sau care nu-i aparţine, să trimită mesaje comerciale nesolicitate şi nepermise de lege sau să folosească Serviciul în mod fraudulos.
 • 14.3. Beneficiarul este de acord să nu acționeze COMBRIDGE în justitie pentru orice pierderi, acțiuni, pretenții, prejudicii suferite din cauza, inclusiv pentru cele provocate de COMBRIDGE, ca urmare a încălcării sau ignorării de către Beneficiar a condițiilor prevăzute în prezentul Contract.
 • 14.4. COMBRIDGE nu este răspunzător pentru folosirea incorectă a Serviciului, pentru conținutul comunicațiilor inițiate de Beneficiar și pentru folosirea în alte scopuri a Serviciului decât cele prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • 14.5. COMBRIDGE nu răspunde de utilizarea Serviciului de către terți, cu sau fără acordul Beneficiarului, Beneficiarul fiind obligat să plătească furnizarea serviciului.
15. CESIONARE ȘI TRANSFER
 • 15.1. Niciuna dintre părţi nu va cesiona sau transfera (prin orice modalitate juridică) oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale din cadrul acestui contract către o altă entitate, fără acordul prealabil în scris al celeilalte părţi; acest acord nu poate fi refuzat sau amânat în mod nejustificat.
16. LIPSA RENUNŢĂRII
 • 16.1. Neexercitarea de către o parte a oricărui drept care îi este asigurat prin acest contract nu va fi considerat a fi o renunţare la oricare dintre aceste drepturi şi nu va împiedica exercitarea acestuia sau a oricăror altor drepturi cu o ocazie ulterioară.
17. PARTENERIAT
 • 17.1. Prezentul contract, prin intermendiul serviciului nu creează, nu va crea şi nici nu va putea fi interpretat ca o asociere, parteneriat, franciză, sau alte forme de relaţii de afaceri.
 • 17.2. Niciuna dintre părţi nu va avea şi nici nu îşi poate revendica dreptul, puterea sau autoritatea de a asuma, crea, sau avea cheltuieli, răspunderi, sau obligaţii în numele celeilalte părţi, exceptând situaţiile explicit indicate în prezentul contract.
18. MODIFICĂRI
 • 18.1. Orice modificare a prezentului contract va fi efectivă numai dacă reprezentanţii autorizaţi legal ai COMBRIDGE şi Beneficiarului vor consimţi aceasta în scris, printr-un act adiţional la prezentul contract.
19. VALIDITATEA CLAUZELOR
 • 19.1. Invaliditatea sau neexecutabilitatea din orice cauză a oricărei părţi din acest contract, nu va prejudicia sau afecta validitatea sau executabilitatea celorlalte prevederi din acest contract.
20. NOTIFICĂRI
 • 20.1. Notificările sau alte documente care sunt trimise de oricare parte în cadrul acestui contract vor fi considerate transmise în bună regulă dacă sunt trimise prin poştă cu scrisoare recomandată (în scrisoare, sau dacă au căzut de acord, printr-o altă formă) sau prin fax la următoarele adrese:

Pentru COMBRIDGE
Nume _____________________
RO – 010073 Bucureşti
sector 1, Calea Victoriei
nr. 155, bl. D1, tr. 6, et. 1
Fax +40.310.800.201


Pentru Beneficiar
Nume _____________________
Adresa ________________________________
Fax ________________________

 •  20.2. Părţile îşi pot schimba adresele pentru notificare, cu o altă adresă, prin notificarea prealabilă a celeilalte părţi.
21. REZOLVAREA DISPUTELOR ŞI LEGEA GUVERNANTĂ
 • 21.1. Prezentul contract este guvernat de legea română.
 • 21.2. Orice dispute apărute în legătură cu acest contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
22. CLAUZA DE ANTICORUPȚIE
 • 22.1. Partea contractantă declară că a luat la cunoştinţă obligaţia S.C. COMBRIDGE S.R.L. (compania membră a Magyar Telekom Plc./Magyar Telekom Group) de a respecta regulile privind conduita etică în afaceri precum şi legile anticorupţie, părţile considerând că respectarea acestor reguli constituie un element vital al relaţiei lor contractuale.
 • 22.2. Părţile declară că, potrivit regulilor de conduită etică în afaceri, decizia de afaceri stipulată în contract precum şi termenii şi condiţiile acestuia au avut la bază considerente obiective. Părţile consideră esenţială încheierea contractului exclusiv pe baze comerciale.
 • 22.3. Beneficarul acceptă faptul că încălcarea legilor anticorupţie în legătură cu prezentul contract poate duce la rezilierea acestuia cu efect imediat şi că acest fapt atrage măsurile corective de rigoare.
23. POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR COMBRIDGE
 • 23.1. Beneficiarul nu are permisiunea să utilizeze rețeaua și serviciile COMBRIDGE pentru a transmite, a distribui sau a stoca material (a) care încalcă vreo lege sau vreun regulament aplicabil, (b) într-o manieră care să ducă la încălcarea copy-right-ului, a mărcii, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a dreptului de intimitate, la publicitate sau a altor drepturi personale ale altor părți, (c) dacă acesta este necinstit, obscen, defăimător, calomniator, amenințător, abuziv sau conține un virus, worm, cal Troian, sau orice altă componentă de natură să producă defecțiuni, (d) conține oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau alte materiale promoționale care conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false, de natură să înșele sau să inducă în eroare sau (e) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau civilă a Combridge sau a oricărui angajat al acesteia.
 • 23.2. COMBRIDGE nu-și asumă nicio responsabilitate pentru vreun material creat sau accesibil pe sau prin rețelele și serviciile Combridge care nu este expediat de sau la cererea COMBRIDGE sau a Beneficiarului. COMBRIDGE nu monitorizează sau exercită niciun control editorial asupra vreunui asemenea material, dar își rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care îi este permis de legea aplicabilă.
 • 23.3. COMBRIDGE nu este responsabilă pentru conținutul niciunui web site, altul decât cele care aparțin COMBRIDGE, inclusiv pentru conținutul acelor web site-uri.
 • 23.4. Utilizatorii Beneficiarului nu pot expedia mesaje care nu au fost solicitate pe e-mail, inclusiv, fără a se limita la, pachete de reclame.
 • 23.5. (1) Beneficiarul se obligă să nu încalce sau să încerce să încalce securitatea Rețelei Furnizorului a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Beneficiarului sau pătrunderea într-un server sau cont pe care Beneficiarul nu are permisiunea să-l acceseze, (b) încercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil Serviciul unui alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la mijloace de supraîncărcare, „flooding”, „mailbombing” sau „spaming”, adică trimiterea de cantități mari de e-mailuri sau altfel de informații către o adresă de e-mail individuală sau către un alt utilizator al Serviciului, (d) contrafacerea oricărui “header” TCP/IP sau a oricărei părți din informația cuprinsă în aceasta odată cu expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet sau declanșarea oricărei acțiuni în vederea obținerii de servicii la care Beneficiarul nu are dreptul.
  (2) Pentru protejarea Rețelei Furnizorului, a resurselor Furnizorului, precum și a celorlalți Clienți ai Furnizorului, în cazul unor atacuri de tip „Denial-of-Service” având ca țintă adrese de Internet, Furnizorul își rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea efectelor unor astfel de incidente. Măsurile pot include, fără a se limita la, blocarea temporară în întreaga Rețea a Furnizorului a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului.
  (3) Furnizorul își rezervă dreptul să șteargă orice informație pe care Beneficiarul a introdus-o în sistemul său și care poate cauza căderea sau funcționarea necorespunzătoare a Rețelei Furnizorului. (4) Beneficiarul răspunde pentru protecția sistemului său informatic și pentru integritatea datelor introduse în sistemul Furnizorului.
Combridge Logo